آموزشگاه فني و حرفه اي یاس سفید-نكا

همراه با ارائه رشته هاي چون:آموزش تعميرات موبايل * كامپيوتر و گلدوزي با كامپيوتر و......

يه خبر جديد

به لطف خدا مجوز آموزش آقايان نيز در آموزشگاه فني حرفه اي ياس سفيد صادر شد.

رشته هاي:

برق ،  الكترونيك آموزش تعميرات موبايل     براي آقايان

و

قاليبافي(تابلو بافي،پوستر بافي،ابريشم بافي،حجيم بافي،دورو،نقش برجسته ، دايره)-آموزش تعميرات موبايل،برق،الكترونيكو گلدوزي با كامپيوتر       براي خانمها

به اميد ارائه ي رشته هاي بيشتر

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 12:1  توسط مهرآوه.ح  | 

مدارك

1- كپي يكي از 6 كارت ذكر شده در بند 2 شرايط بيمه كه در ذيل نوشته شده

2- شماره ملي

 شرايط بيمه فوت،از كار افتادگي و بازنشستگي قاليبافان :

1- شرايط سني بيمه: داشتن حداقل 15 و حداكثر 55 سال تمام.

2- ارائه يكي از مدارك ذيل به واحد فرش سازمان بازرگاني:

الف) كارت قاليبافي
ب) پروانه كسب قاليبافي
ج) گواهي قاليبافي مركز آموزش بازرگاني
د) گواهي قاليبافي فني و حرفه اي
هـ) گواهي قاليبافي صنايع دستي
و) گواهي قاليبافي جهاد سازندگي

3- حق بيمه در 2 دوره 6 ماهه پرداخت ميگردد؛ و حق بيمه هر دوره در 3 ماهه اول آن دوره پرداخت گردد.

فرصت پرداخت                                       
فروردين، ارديبهشت، خرداد تير، مرداد، شهريور مهر، آبان، اذر دي ، بهمن ، اسفند

4- مبلغ قابل پرداخت براي هر 6 ماه از طريق فرمول زير محاسبه ميگردد:

مبلغ پرداختي = 6× 7% ×نصف حقوق كارگر ساده

به عنوان مثال در سال 86 حقوق كارگر ساده 200 هزار تومان است كه نصف آن مي شود 100.000 تومان :

42.000= 6 × 7% × 100.000

مبلغ قابل پرداخت در هر 6 ماه 42 هزار تومان و سالانه 84 هزار تومان خواهد شد.

مسلم است با افزايش ساليانه حقوق كارگران مبلغ بيمه اندكي تفاوت خواهد نمود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 13:45  توسط مهرآوه.ح  | 

بيمه قاليبافي

  مقدمه:

لايحه قانون بيمه بازنشستگي ، فوت و از كارافتادگي بافندگان خانگي قالي ، قاليچه ، گليم وزيلو درآذر ماه 1376 دريك ماده و سه تبصره به تصويب رسيد. هدف از اجراي اين قانون تامين آتيه قاليبافان بدون كارفرما و اعضاي خانواده آنان درقبال بازنشستگي ، فوت وحوادث ناشي از كاراست كه به از كارافتادگي آنان منجر شود. با توجه به كثرت قاليبافان نيمه وقت كه درايام فراغت از كاراصلي به اين حرفه مي‌پردازند. مبناي محاسبه بيمه را نصف حداقل حقوق كارگري درنظر گرفته اند كه رقم آن هرسال، با لحاظ نمودن تورم سالانه از سوي شوراي عالي كارتعيين مي‌شود. ازطرفي اكثريت قابل توجهي از قاليبافان درروستا هاو يا شهرهاي كوچك كمتر از 20 هزارنفر زندگي مي‌كنند كه پوشش بيمه درمان آنان از سوي سازمان خدمات درماني بطور رايگان صادرمي شود ودراختيار آنها قرار ميگيرد. بنابراين اين دسته از قاليبافان ازطريق بيمه قاليبافان خانگي تحت پوشش بيمه بازنشستگي ، فوت و ازكارافتارگي وازطريق سازمان خدمات درماني تحت پوشش بيمه درماني نيز واقع مي شوند.

مزاياي بيمه قاليبافان خانگي

كليه قاليبافان بين 15 تا 50 سال مي توانندازبيمه بازنشستگي ، فوت و ازكارافتادگي بهره مندشوند. حداقل مستمري هاي فوق بدون درنظر گرفتن سنوات پرداخت حق بيمه 3/1 حداقل حقوق كارگري درسالي است كه بافنده ويا بازماندگان از آن استفاده مي كنند. قاليبافاني كه سن آنها بين50 تا 55 سال باشد مي توانند با حق بيمه سنوات مازاد بر50 سال را يك جا پرداخت نموده و با پرداخت حق بيمه تا سن 60 سالگي تقاضاي بازنشستگي نمايند. قاليباف از تاريخ عقد قرارداد بيمه، مشمول بيمه ازكارافتادگي حادثه ناشي ازكاروفوت قرار مي گيرد و بلافاصله با بروز حادثه خودو بازماندگانشان مي توانند از حداقل قيد شده بهره مند شوند. مبلغ مستمري ها با توجه به حداقل حقوق كارگري مصوب شوراي عالي كار تعيين مي شود لذا با تورم موجود جامعه معمولا درحال افزايش بوده وسقفي براي آن درنظر گرفته نشده است . قاليبافاني كه درسنين پايين بيمه مي شوند درصورت پرداخت حق بيمه 30 سال مي توانند مطابق تامين اجتماعي زودتر خودرا بازنشسته نمايند.اين رقم براي زنان 45 وبراي مردان 50 سال است.

قانون بيمه قاليبافان خانگي

ماده واحده : سازمان تامين اجتماعي مكلف است با استفاده ازمقررات عام قانون تامين اجتماعي قاليبافان خانگي فاقد كارفرما را دربرابر حمايتهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت با نرخ 14% ( 7% سهم دولت و7% سهم مشمول ) به صورت اختياري براساس آيين نامه اي كه توسط سازمان تامين اجتماعي .... تهيه وبراي تصويب به هيئت دولت پيشنهاد خواهد شد، بيمه نمايد.

خلاصه تبصره1:

مبناي محاسبه 50% حداقل دستمزد كارگرساده مي باشد، حمايتهاي مقرر نيز برمبناي 50% ارائه خواهد شد. اما درهرحال مستمري از كارافتادگي كلي ومستمري بازنشستگي ومجموع مستمري بازماندگان متوفي، باهر تعداد سالي كه قاليباف حق بيمه پرداخت كرده باشد نبايد از 3/2 مبناي محاسبه حق بيمه كمتر باشد.

خلاصه مباحثي از آيين نامه اجرايي:

مبحث اول- نوع بيمه ومشمولان: بيمه اختياري بوده، با تقاضاي كتبي ، پس از تنظيم قرارداد و پرداخت حق بيمه برقرارمي گردد مشمول بيمه: بافنده خانگي،فاقدكارفرما مستقر درمنزل مسكوني با دارقاليبافي فعال است

مبحث دوم – شناسايي قاليباف: بافنده بايدشخصا متقاضي باشد وعرفا بافنده محسوب شود ودرمنزل مسكوني مشغول بافت باشد شناسايي بافنده وظيفه تامين اجتماعي است كه با اخذ نظر از دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد.

مبحث سوم- شرايط ومدارك لازم جهت قرارداد:

تقاضاي كتبي متقاضي + احراز هويت = عقد قرارداد

حداقل سن 15 سال و حداكثر 55 سال تجاوز نكند

بيمه شدگان متقاضي بالاي 50 سال سه شرط دارد:

الف) سن متقاضي هنگام ثبت نام از 50 سال تجاوز نكند

ب) حق بيمه مازاد بر50 سال يكجا پرداخت شود

ج) فقط يكبارحق استفاده ازاين قانون وجوددارد معاينه پزشكي وگزارش به شعب و حفظ مدارك به عنوان اسناد پزشكي با هزينه متقاضي

مبحث چهارم- نرخ مبنا وشرايط پرداخت حق السهم بيمه قاليباف:

نرخ مبناي محاسبه 50% حداقل دستمزد كارگر ساده( براي سال 84= 630000ريال)

محاسبه 7% سهم قاليباف براي سال 84 ماهانه ( ريال44000= 7%×630000)

پرداخت دردو نوبت 6 ماه يكبار( با سه ماه فرصت براي پرداخت از ابتداي هرشش ماه)

عدم پرداخت درموعد مقرر موجب لغو قرارداد با حفظ سوابق خواهد شد

مبحث پنجم – حوادث ناشي ازكار:

هرگونه حادثه درحين كار ومسير تهيه لوازم طبق گواهي مراجع مسئول ، حادثه ناشي از كارتلقي مي شود بيمه شده ، خانواده يا بستگان طي سه روز بايد مراتب حادثه را به شعبه مربوطه اطلاع دهند

مبحث ششم :

انتقال سوابق اين بيمه به بيمه هاي ديگر از جمله بيمه اجباري بلامانع است همه اعضاي خانواده درصورت احراز شرايط مي توانند بطور جداگانه بيمه شوندو از مزاياي آن بهره مندشوند

چنانچه بيمه شده، بافندگي را رها كند، درصورتي كه تحت بيمه ديگري قرارنگيرد ادامه اين بلامانع است . ميزان مستمري بازنشستگي و ازكارافتادگي كلي و مجموع بازماندگان برمبناي 50% حداقل حقوق كارگرساده

(3/1×حداقل حقوق كارگر ساده) = حداقل پرداخت

( 2/1×حداقل حقوق كارگر ساده) = حداكثر پرداخت

مراحل عقد قرارداد بيمه

بافنده با مراجعه به يكي از شعبات سازمان تامين اجتماعي، با ارائه كارت گواهي قاليبافي معتبر، فرم بيمه را دريافت مي كند. تبصره1- چنانچه كارت شناسايي نداشته باشد مي توانند از سازمان بازرگاني به شرح تبصره 2 ماده 2 گواهي موقت اخذكند فرم بيمه را به سازمان بازرگاني استان يا ادارات تابعه شهرستان تحويل و درقبال ارائه كارت شناسايي معتبر فرم را تاييد سازمان بازرگاني مي رساند

تبصره1- كارتهاي صادره از ارگان هايي كه درشيوه نامه گواهي موقت قيد شده معتبر مي باشند

تبصره 2 – چنانچه قاليباف به جاي كارت شناسايي معرفي نامه از شوراي اسلامي روستا يا شركت سهامي فرش يا اتحاديه تعاونيها روستايي وشهري داشته باشد، براي ايشان كارت گواهي موقت توسط سازمان بازرگاني استان يا شهرستان صادر مي شود فرم بيمه تاييد شده مجددا به سازمان تامين اجتماعي تحويل مي‌گردد تا مراحل آزمايشات پزشكي طي و به عقد قرارداد منجر شود

پرسش وپاسخ

سن بازنشستگي براي زنان ومردان قاليباف چندسال است؟

پاسخ: مطابق ماده 76 قانون تامين اجتماعي درصورتيكه سن مرد شصت سال و سن زن پنجاه وپنج سال تمام بوده و حداقل ده سال حق بيمه را پرداخت كرده باشند مي تواننداز مزاياي بازنشستگي استفاده نمايند وكساني كه 30 سال تمام كاركرده و حق بيمه را نيز پرداخته باشند، درصورتيكه سن مردان 50 سال وسن زنان 45 سال تمام باشد ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.

اگر قاليبافي 55 سال داشته باشد چگونه مي تواند از مستمري بازنشستگي استفاده كند؟

پاسخ: اگر قاليباف در55 سالگي متقاضي عقد قرارداد بيمه باشدمي تواند حق بيمه 5 سال مازاد بر 50 سال را يكجا به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كندوپس از عقد قرارداد نيز حداقل 5 سال ديگر حق بيمه خودرا پرداخت نموده و درسن شصت سالگي بازنشسته شود.

حادثه ناشي از كارچيست؟

پاسخ: هرحادثه اي كه درهنگام بافندگي يا درضمن خريد و تهيه مايحتاج بافندگي رخ بدهد حادثه ناشي از كار تلقي مي شود

آيا اگر قاليبافي چند ماه پس از بيمه شدن براثر حادثه ناشي از كاراز كارافتاده شود تكليف چيست؟ و مستمري چگونه به فرد ازكارافتاده پرداخت مي شود؟

پاسخ: فرد دراثر حادثه ناشي از كاربنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان تامين اجتماعي از كارافتاده كلي يا جزيي تلقي مي شود.درصورتي كه از كارافتاده جزئي باشد ، چنانچه درصد ازكارافتادگي بين 15% تا 33% باشدبه او غرامت نقص مقطوع پرداخت مي شود( مطابق ماده 74 قانون تامين اجتماعي ) يعني درصد ازكارافتادگي آنها بين 33% تا 66% باشد ميزان مستمري ماهانه عبارت است از حاصل ضرب درصد از كارافتادگي درمبلغ مستمري از كارافتادگي كلي بر طبق ماده 72 قانون تامين اجتماعي چنانچه درصد ازكارافتادگي 66% و بالاتر باشد، از كارافتاده كلي محسوب مي شود و مطابق ماده 72 ميزان مستمري عبارتست از 30/1 مزد يا حقوق متوسط ماهانه او متوسط بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بيمه، مشروط برآنكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزايا حقوق كمتر و ازصد درصد آن بيشتر نشود

آيا تعيين مستمري بازماندگان، بين زنان ومردان قاليباف درصورت فوت تفاوتي وجود دارد؟

افراد خانواده بيمه شده عبارتند از:

همسر بيمه شده

شوهر بيمه شده درصورتيكه معاش او توسط بيمه شده زن تامين مي شود و سن او از شصت سال بيشتر باشدويا از كار افتاده باشد

فرزندان

بيمه شده ، پسر كمتر از هيجده سال و دختر به شرط نداشتن شوهر تا بيست سال و يا اينكه مشغول به تحصيل باشند و كليه فرزنداني كه طبق گواهي سازمان تامين خدمات درماني ، قادر به كارنباشند.

پدر و مادر تحت تكفل

مشروط به اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از 55 سال بيشتر باشد و يا از كارافتاده باشند و درهر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند.

فرزندان زنان قاليباف بايد شرط زير را نيز داشته باشند. پدرآنها درقيد حيات نبوده و يا واجد شرايط مذكور دربند 2 باشند و ازمستمري ديگري نيز استفاده ننمايند.

اگر قاليبافي بعد از عقد قرارداد بافندگي را رها كند، آيا قراردادش لغو مي شود؟

پاسخ : نه خير، به شرط اينكه به عضويت صندوق بيمه ديگري درنيامده مي تواند به بيمه خود ادامه دهد. پرداخت حق بيمه به چه صورت است؟ پاسخ : حق بيمه هر بافنده دردو نوبت شش ماهه از او گرفته مي شود . به اين صورت كه قاليباف درسه ماهه اول هر سال و سه ماهه سوم فرصت داردكه حق بيمه شش ماهه خودرا به حساب تامين اجتماعي واريزنمايد و چنانچه آنرا قطع كند پس از اخطار با حفظ سابقه به منزله فسخ قرارداد محسوب مي شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 13:36  توسط مهرآوه.ح  | 

طرح های فرش (قسمت اول)

بر اساس تقسیم بندی شركت سهامی فرش ایران، نقشه های فرش ایران به 19 گروه اصلی و تعداد زیادی طرح های فرعی تقسیم می شوند.

گروه 1-

طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی: این طرحها از ساختمانها و كاشیكاری ها و اشكال هندسی و تزئینی بناها الهام گرفته شده است. در طول تاریخ طراحان فرش در طرحهای اصلی دخل و تصرفاتی كرده و طرحهای فرعی را بوجود آورده اند. معروفترین این آثار عبارتند از مسجد شیخ لطف الله، محرابی كوفی، مسجد كبود، مقبره شیخ صفی، سردر امامزاده محروق، گنبد قابوس، مسجد شاه اصفهان، تخت جمشید، طاق بستان، طاق كسری(ایوان مدائن)، و زیرخاكی.

گروه 2-

طرحهای شاه عباسی: اساس این طرح را گلهای طراحی شده خاصی تشكیل می دهند كه به نام شاه عباسی مشهور شده است. این گلهای تجرید یافته، ضمن شاخه و برگها و گاه اسلیمی ها و ختائی ها در متن و حاشیه فرش، نقشه اصلی را تشكیل می دهند. به گروه های فرعی طرح اصلی نامهای، افشان، لچك ترنج، ترنجدار، درختی، جانوری، شیخ صفی، طره دار سلسله ای، شاه عباسی تصرفی، ترنجی طره دار، بوته ای و لچك ترنج كف ساده، داده شده است.

گروه 3-

طرحهای اسلیمی: شكل اصلی این طرح را شاخه های دورانی در میان برگها تشكیل می دهد. این شاخه ها، تجرید یافته طرح درخت می باشند. اسلیمی انواع بسیار زیاد دارد و معمولا در بیشتر قالبها این طرح تكرار می گردد اما در بعضی فرشها این طرح مسلط است.معروفترین اسلیمی ها ، اسلیمی دهن اژدر است. در این نوع اسلیمی انتهای هر شاخه به دو بخش متقارن منشعب می گردد و بصورت فكین اژدها نشان داده می شود و روی ساقه شاخه ها جوانه هایی در نقاط مختلف تزئین شده است كه بیشتر این جوانه ها را اسلیم می نامند. شاید كلمه اسلیمی از اسلیم به معنای جوانه باشد و شاید هم این لغت مصغر اسلامی باشد و می دانیم كه در هنرهای اسلامی از این طرح بسیار استفاده شده است. این طرح نیز به لحاظ تغییرات و دخل و تصرف ها به گروههای فرعی بسیار تقسیم شده است. مانند اسلیمی، اسلیمی بندی، اسلیمی شكسته، اسلیمی دهان اژدر، اسلیمی لچك ترنج، اسلیمی ترنجدار و اسلیمی ماری.

گروه 4-

افشان: با آنكه در طرحهای فرش معمولا كلیه اجزا و اشكال، به هم پیوسته و مرتبط هستند، گفتی قلم نقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن تحرك و ارتباط خود را قطع نساخته است ولی طرح افشان به این صورت است كه گل وبرگها و شاخه ها بطور پراكنده و بدون پیوستگی با یكدیگر در متن فرش افشانده شده اند. به همین علت است كه اصل چنین طرحی را افشان نامیده اند. اما در طرح افشان نیز تنوع و تغییر زیادی داده شده است و طرحهای فرعی بسیاری از آن منشعب گشته است. مانند افشان اسلیمی، افشان ختائی، افشان بندی، افشان شكسته، افشان گل اناری، افشان شاه عباسی، افشان شاخه پیچ، افشان دسته گل، افشان حیوان دار و افشان ترنجدار.

شركت سهامی فرش ایران

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:23  توسط مهرآوه.ح  | 

قدیمی ترین فرش جهان- فرش پازیریک-یک اثر کاملا ایرانی هخامنشی

این فرش به ابعاد تقریبا دو متر مربع(210×183سانتی متر)و در هر سانتیمتر مربع 36 گره دارد و رنگ های به کار رفته در این فرش، سبز، آجری، قرمز تیره، آبی و قهوه ای هستند.(البیته باید به این نکته اشاره کنم که گذر زمان باعث دگرگونی در رنگ قالی شده است و تنها دلیلی که باعث سالم ماندن نسبی قالی بوده است یخبندان شدید منطقه دره آلتای است).

شواهدی بیشمار گویای ایرانی بودن این قالی است،که اگر من به صورت گسترده به شرح هریک از موارد بپردازم نوشتار به درازا خواهد کشید.

1-اسب ها و گوزن زرد خالدار ايراني و آهوان که همگی مربوط به نژاد ویژه ایرانی است.(البته این نوع گوزن همواره در اشیاء تاریخی دیده شده است ولی

2-سبک کار(گره زدن...)مربوط به شیوه قالی بافی ایرانیان است.

3-بهره گیری از رنگ های متفاوت،تقارن...نشان دهتده این است که این قالی در یک کارگاه مجهز و داشتن یک الگوی دقیق بافته شده است(آیا عشایر مغولستان و یا هر گروه دیگر می توانند دارای چنین کارگاهی باشند؟)

4-صف قرار گرفتن موجودات خود نمايانگر شيوه هاي هخامنشي و آشوري است.

5- در قسمت مرکزی این فرش یک ردیف ستاره های چهارپر نقش شده است که روی اشیای پیدا شده در لرستان نیز دیده می شود.

6-شباهت بیشمار این قالی به قالیچه سنگی تخت جمشید(البته باید گفت که قالیچه سنگی تخت جمشید نیز از نینوا اهام پذیرفته است)

پیشینه این قالی تقریبا مربوط به2500سال پیش می باشد؛ولی آیا این قالی در آن زمان اختراع شده است؟

پاسخ روشن است(خیر)چون این قالی در نوع خود به تکامل و تعالی رسیده است و پیشبنی می شود در زمان خود،حداقل500سال از ساخت اولین قالی گذشته است.

فرش پازیریک هم اکنون در موزة ارمیتاژ روسیه نگهداری می شود..


دره آلتای مغولستان نزدیک نواحی جنوبی سیبری فرشی توسط « پرفسور رودرنکو» باستان شناس روسی از گورهای یخ زده پادشاهان سکایی پیدا شد،که پس از مدتی
نتایج آزمایش با کربن رادیواکتیو بر روی این اشیا نشان داد که این فرش ها به قرنهای پنجم و چهارم پیش از میلاد تعلق دارند.این آزمایش گواه بر این است که این فرش قدیمی ترین فرش جهان است

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:20  توسط مهرآوه.ح  | 

قالی

قالی یا قالین الگو:فرش، نوعی گستردنی بافته شده از الیاف پنبه، پشم و در بعضی موارد ابریشم است که معمولاً برای پوشش زمین به کار می‌رود. از آنجا که قالی و فرش همیشه نقش‌های زیبا بر خود داشته‌اند، امروزه به جنبه‌ٔ تزئینی آن نیز توجه می‌شود.

ریشه‌شناسی واژه‌های مربوط به گستردنی‌ها

در زبان پهلوی واژه‌های گوناگونی برای اشاره به انواع گستردنی‌ها به کار برده می‌شد: برای قالی نفیس از بَت یا بوپ، برای نمد و فرش از نمت استفاده می‌شود و برای فرش و بستر از ویستَرْگ که از ویستردن (wistardan) گرفته شده که در فارسی امروز، گستردن گفته می شود.

اما واژهٔ قالی از نام شهری به نام قالین در ارمنستان(بخشی از ایران باستان) گرفته شده‌است. این واژه با معنی جدید از ترکی به فارسی راه یافته‌است..


معنای «بوب» در لغتنامه دهخدا چنین آمده‌است:

فرش و بساط خانه... فرشی که آن را انبوب نیز گویند... در ارمنی، بوب و پهلوی، بوپ. در تاریخ طبری از ابوجعفر محمد بن جریر طبری (حدود ۲۶۶ - ۳۱۰) و ترجمه و تالیف ابو علی محمد بلعمی (۳۲۵) واژه «بساط» مترادف فرش آمده‌است و آنجا که از «فرش بهارستان» سخن می‌رود که در حملهٔ اعراب به ایران از کاخ تیسفون بدست آمده‌است در معجم البلدان از یاقوت حموی (اوایل سده هفتم هجری قمری) چنین می‌آید: «بساطی یافتند از دیبا، شصت ارش اندر شصت ارش». در نُزهَة القُلوب حمدالله مستوفی (۷۵۰) از قول ابوعون صاحب کتاب الذیج چنین آمده‌است: «در قالی‌قلا فرشی بافته می‌شود که آن را قالی نامند و قالی نسبت اختصاری است به شهر قالی‌قلا و قالی‌قلا شهری است در ارمنستان کبیر... از عهد انوشیروان، هنوز ارمنستان بدست ایرانیان بود تا اسلام آمد...«ارمینیاغس» یکی از مردم ارمنستان زمام حکومت... را در دست گرفت. پس از وی زنی به حکومت رسید بنام «قالی» و شهری ساخت و آن را«قالی‌قاله» نامید که به معنای احسان است.»

پیشینهٔ قالی

کودکان قالی‌باف در همدان ایران.

تاریخچهٔ بافت قالی (یا فرش) تا آنجا که دانسته شده است به هزارهٔ پنجم و ششم پیش از میلاد در آسیای مرکزی برمی‌گردد. قالی ایرانی پازیریک، قدیمی‌ترین قالی یافته‌شده جهان است که در سیبری کشف شده و بافت ایران در دوران هخامنشیان است. قالی‌بافی در سده ۱۰ میلادی به وسیلهٔ مورها به اسپانیا شناسانده شد. جنگ‌های صلیبی باعث شد تا قالی‌های ترکی به اروپا برود که در آنجا بیشتر از دیوار آویزان می‌شد و یا بر روی میزها قرار می‌گرفت. بنابراین، از آغاز آشنایی اروپاییان با قالی، آنها به آن به دیدهٔ یک اثر هنری و نه یک زیرانداز می‌نگریستند. پس از گسترش تجارت در سده ۱۷، قالی‌های ایرانی به شکل چشمگیری به اروپای غربی شناسانده شد.

امروزه مراکز عمدهٔ تولید و بافت قالی، کشورهای ایران، پاکستان، هند، ترکیه، شمال آفریقا، منطقهٔ قفقاز، نپال، اسپانیا، ترکمنستان و تبت می‌باشند.

+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:47  توسط مهرآوه.ح  | 

تاريخچه ي فرش

اولین فرش به احتمال زیاد بوسیله افراد چادر نشین برای فرش کردن کف خاکی چادرشان بافته شده بود. ولی امکان اینکه فرش بوسیله مصریها، یا چینیها و یا حتی بوسیله افراد دیگر اختراع شده باشد است. و حتی امکان اینکه تمام این مردم فرش را خودشان اختراع کرده باشند بدون اینکه با هم ارتباط و یا تماسی داشته باشند است.
ما مطمعاً هستیم که فرش بافی به بالاترین حد خود در پنج قرن قبل از میلاد رسیده بود. این بوسیله باستان شناسان روسی رودنکو و گریازنوف در سال 1949 در دره پازیریک، تقریباً 5000 فوتی کوههای التایی کشف شده و به نام فرش "گره دار" معروف است.
img/daneshnameh_up/b/be/Ghalibafi.jpg


فرش پازیریک نمونه کمیاب و زیبایی است که با تکنیک بالا بافته شده است، فرش پازیریک که 2400 یا 2500 سال از عمر آن میگذرد در مقبره یخ زده رئیس سیتها در مغولستان که بصورت بسیار خوب نگهداری شده بود پیدا شد.
در گذر تاریخ ایران صنعت و پیشه فرشبافی بصورت یک هنر و مهارت خاص درآمده است.
موقعی که کوروش کبیر در سال 539 قبل از میلاد کشور بابل را فتح کرد، صنعت و هنر فرش را به کشور خود معرفی کرد. گفته شده است که در آرامگاه کوروش که در پرسپولیس بخاک سپرده شده است، با گرانبهاترین فرشها پوشیده بود. حتی قبل از او هم مردم صحرا نشین در مورد فرش بافی گره ای اطلاعاتی داشتند. آنها از گله های گوسفندان و بزهای خود پشم خوب و بادوام برای کار خود میگرفتند.


اولین مدرک موجود در رابطه با موجودیت فرش در نوشته های چینیها مربوط به سلسله ساسانیان که در سال 224 تا 641 بعد از میلاد است میباشد. در سال 628 میلادی امپراطور هراکلیس مقداری فرش بعد از پیروزی به شهر تیسفون که پایتخت ساسانیان بود آورد. موقعی که در سال 637 میلادی عربها به شهر تیسفون غلبه کردند، و شهر را غارت کردند مقدار قابل توجهی فرش بود که یکی از آنها فرش باغی مشهوری بود بنام " موقع بهار خسرو". این فرش در تاریخ بنام گرانبها ترین فرش بوده است. فرشهایی که در موقع سلطنت خسرو اول که در سال (531 - 579) بود بصورت 90 فوت مربع بافته میشد، که مورخان عرب اینگونه توصیف کرده اند: گوشه های آن تختی باشکوه از گلهای آبی، قرمز، سفید، زرد و سبز است; رنگ زمینه آن کپی از زمین به رنگ طلائی، سنگهائی به شفافیت کریستال که به باطل تصوری از آب است، گیاهان با حریر و میوه ها با رنگ سنگی شکل گرفته اند، ولی متاًسفانه عربها این فرش گرانبها را به قطعات کوچک بریده و جداگانه فروخته اند.بعد از دورهً سلطه خلفای عرب، یک نفر از قبایل ترک، بنام سلجوق ایران را فتح کرد. سلطه سلجوقیان (1038 - 1194 ) به لحاظ تاریخ فرش در ایران مهم است. زنان سلجوقی تبحر خاصی در بافتن فرش با گره های ترکی داشتند، در استانهای آذربایجان و همدان که بمدت زیادی تحت نفوذ سلجوقیان بود،از گره های ترکی در این مدت استفاده می شد.

حمله مغولان (1220 - 1449) اولین حمله وحشیانه به ایران بود، اما بعد از چندی آنان تحت نفوذ ایرانیان قرار گرفتند. شهر تبریز، متعلق به رهبر ایلخانیان، غازان خان (1295 - 1304)، با فرشهای گرانقیمت فرش شده بود. فرمانروای مغولان شاهرخ (1409 - 1446 ) که در بازسازی آنچه از حمله مغولان ویران شده بود به تشویق کردن و دلگرم کردن تمام هنرمندان و صنعتگردان سرزمین و کشور پرداخت. اما قالیبافی در این دوران به شکلی خیلی ساده که بیشتر نقشهای هندسی داشت تمام می شد.


شاید مهمترین تاریخ در صنعت فرش در ایران مربوط باشد به دوره فرمانروایان صفویه(1499 - 1722 ). براستی و حقیقتا که محکمترین دلیل و گواه این هنر و صنعت به این دوره برمیگردد. تقریبا 1500 اثر حفظ شده در موزه ها و کلکسیونهای سراسر دنیا موجود است. در ایران در دوره فرمانروائی شاه عباس (1571 - 1629)، تجارت و هنر و صنعت شکوفا شد. شاه عباس به تشویق و دلگرم کردن مردم به تماس و مبادله با اروپا بود و پایتخت خودش را که اصفهان بود به یکی از مجلل ترین و عظیم ترین شهرهای ایران درآورد. او همچنین یک کارگاه بزرگ برای فرش ها درست کرد که هنرمندان در آنجا کار کنند تا بهترین و باشکوه ترین نمونه های فرش را ببافند. بیشترین این فرشها از ابریشم با رشته های طلا و نقره که تزئین کننده آنها بود بافته شده بودند.

دوره کارگاه های فرش در ایران با هجوم افغانها(1722) به پایان رسید. افغانها تا زمانی که (1736) سلطه آنها در ایران بود اصفهان را از بین بردند، تا اینکه یک سالار جوان از خراسان، بنام نادر خان شاه ایران شد. در تمام مدت فرمانروائی نادر شاه تمام وقت و نیروی آن صرف جنگیدن با افغانها، ترکها و روسها را گذشت. در این دوره و تمام دوران یاغی گری و آشفته ایران بعد از مرگ او(1747) هیچ فرشی که ارزشی داشته باشد بافته نشد، و این رسم و سنت بتنهائی بوسیله افراد چادر نشین و هنرمندان این صنعت در شهرهای کوچک دنبال میشد.


در آخرین ربع قرن نوزدهم و در زمان فرمانروایان قاجار این شغل دوباره پا گرفت. صنعت فرش با فرستادن آن به اروپا از تبریز به استانبول دوباره رونق گرفت. در اواخر قرن نوزدهم میلادی بعضی از شرکتهای اروپائی و آمریکایی به ایران آمدند و این هنر و صنعت را به بازارهای کشور خودشان فرستادند.
امروزه، بافتن فرش به گسترده ترین هنر دستی در ایران مبدل شده است، و همینطور در خارج از کشور هم بخوبی شناخته شده است. فرشهای ایرانی امروز از شهرت و اعتبار خاصی که به خاطر رنگ و تنوع و الگوهای گوناگونشان، برخوردار است.
+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:36  توسط مهرآوه.ح  | 

زنان، بانیان هنر قالی بافی

از بررسیهای تاریخی بدین گونه برمی آید که زنان پس از فراگیری فن سبد بافی و پارچه بافی، در غیاب مردان که به شکار و جنگ مشغول بوده اند به فراگیری و بافت قالی پرداخته اند. به بیانی دیگر، زنان موجدان هنر قالی بافی در جهان بوده اند که در ابتدا به بافت ساده گلیم می پرداختند و چه بسا روش بافت فرشهای کنونی از روش بافت گلیم اقتباس شده باشد. بافت گلیم یک بافت حصیری و سبدی می باشد و در آغاز برای حفاظت بدن از سرما استفاده می شد اما با تکامل فن بافندگی به شکل فعلی رواج یافت. یعنی برای پوشاندن سطح و مفروش ساختن کف چادرها به کار گرفته شد.

با این مقدمه وبلاگ آموزشگاه قالیبافی یاس سفید را همزمان با شروع به کار آموزشگاه؛ در تارخ ۱۰/۷/۸۹ ایجاد کردم تا همراه با آموزش عملی اطلاعاتی درباره ی این هنر اصیل زنانه همراه با تصویر ارائه نمایم به امید روزی که عکس های از قالی ها و قالیچه های بافته شده در آموزشگاه یاس سفید را به نمایش بگذاریم.

و من الله التوفیق

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:23  توسط مهرآوه.ح  |